Chcesz otrzymywać informację o najnowszych ofertach? Zapisz się do newslettera.
Kuptravel.pl

Pierwszy w Polsce Klub Travelowy!

Infolinia 533095039
Codziennie od 8.00 - 24.00

REGULAMIN ZAKUPÓW:
Kuptravel. pl

Par.1.Opis i określenie zasad działania portalu Kuptravel.pl.

Punkt a: Określa Regulamin korzystania ze strony internetowej zwanej dalej ,,Portalem " znajdującej się pod adresem www.kuptravel.pl. Portal prowadzony jest przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, pod nazwą Grupa Kuptravel sp. z o.o.  adres ul.Słomińskiego 19/40, 00-195 Warszawa, spółka zarejstorwana jest w Krajowym rejestrze Sądowym Sądu rejonowego m.st. Warszawy, wydział XII w Warszawie, pod numerem: KRS: 0000640203, NIP: 5252679672, REGON: 365619254, wpisana do rejestru przedsiębiorców 11.10.2016 roku.

Punkt b: Płatności dokonywane są drogą elektroniczną za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi płatnicze, w tym przypadku:  Payu.pl  i dostępnych kanalów płatności w usłudze operatora płatności.

Użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową płatności banku lub innej usługi płatniczej, 

Po opłaceniu usługi, na adres e-mail Klienta zostaje przesłane potwierdzenie płatności w formie wygenerowanego Bonu, gdzie znajduje się unikalny numer zamówienia i kod bonu - który podaje przy rezerwacji.

Szczegóły płatności są określone w regulaminach wymienionych usług danego banku, 

 

Punkt c. Za pośrednictwem Kuptravel.pl jego Klient może nabywać usługi turystyczne świadczone wraz z innymi usługami dodatkowymi przez Dostawców portalu. Za Klientów Kuptravel.pl uznaje się wszystkich nabywców oferowanych przez portal bonów na usługi, a za Dostawców, współpracujące z portalem na podstawie indywidualnej umowy podmioty oferujące usługi turystyczne. Kuptravel.pl ma wyłączne prawo do tworzenia zasad działania portalu i zarządzania procesem sprzedaży oferowanych bonów na usługi. Niniejszy Regulamin Zakupów określający zasady sprzedaży usług Dostawców i pośrednictwa Kuptravel.pl jest stale dostępny na stronie portalu Kuptravel.pl.
Punkt d. Na podstawie zawartej z Dostawcą umowy portal Kuptravel.pl prezentuje i reklamuje za pomocą różnych narzędzi internetowych ofertę Dostawcy i pośredniczy w sprzedaży usług turystycznych i innych dodatkowych Klientom. Portal Kuptravel.pl nie świadczy żadnych innych usług, jest tylko platformą reklamową i sprzedaży bonów uprawniających do otrzymania usług. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Klienta za dostarczenie usługi zgodnie z ofertą.
Punkt e. Kuptravel.pl jest administratorem danych osobowych Klientów korzystających z portalu, które są niezbędne do pośredniczenia w sprzedaży oferowanych usług turystycznych i dodatkowych, w tym do przyjmowania i przelewania na konto Dostawców płatności za nabyte przez Klienta usługi. Nabyte za pośrednictwem Kuptravel.pl usługi są świadczone wyłącznie przez Dostawców portalu na podstawie zawartych umów.
Płatności te odbywają się zgodnie z polityka prywatności portalu Kuptravel.pl / par.6/.

 

Par.2.Przystąpienie do Kuptravel.pl

Punkt a. Klientem Kuptravel.pl może być każda osoba fizyczna dysponująca pełną zdolnością do czynności prawnych. Również osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą dokonywać zakupu bonów.
Punkt b. Nabycie przez Klienta bonu uprawnionego do wymiany na usługę Dostawcy jest możliwe tylko po założeniu konta w portalu Kuptravel.pl, a to poprzez wypełnienie dostępnego w portalu formularza rejestracji.
Punkt c. Klient Kuptravel.pl jest odpowiedzialny do utrzymywania w tajemnicy swojego login i hasła i ponosi przez to pełną odpowiedzialność za wszelkie operacje wykonane przy użyciu jego login i hasła.
Punkt d. Kuptravel.pl potwierdza założenie konta Klienta wysyłając na adres e-mail Klienta podany w formularzu rejestracji - list /e-mail/ z informacją o rejestracji konta.
Par.3. Zakup bonu Kuptravel.pl
Punkt a. Transakcja zakupu bonu w portalu Kuptravel.pl rozpoczyna się od potwierdzenia rozpoczęcia zakupu poprzez użycie przycisku „Kup Teraz”.
Punkt b. Klient Kuptravel.pl wypełnia elektroniczny formularz poprzez umieszczenie w nim swojego imienia, nazwiska, adresu e-maila, numeru telefonu i hasła. Następnie dokonuje płatności.
Punkt c. Portal Kuptravel.pl akceptuje dokonywanie płatności za pomocą przelewów elektronicznych, przekazów oraz przelewów bankowych w systemie PayU.
Punkt d. Klient Kuptravel.pl zawiera umowę z Dostawcą za pośrednictwem portalu poprzez dokonanie zapłaty ceny sprzedaży bonu. W przypadku nie uiszczenia takiej zapłaty w pełnej kwocie, umowa nie dochodzi do skutku, a bon nie zostaje wysłany Klientowi. Również błędy w procedurze realizacji przelewów prowadzące do braku zaksięgowania płatności na koncie Kuptravel.pl skutkują nie wygenerowaniem bonu przez system.

Par.4. Realizacja bonu Kuptravel.pl przez Klienta.

Punkt a. Klient przekazuje uprzednio wygenerowany z systemu i wydrukowany bon Dostawcy. Następuje to zgodnie z warunkami oferty i w oznaczonym i nieprzekraczalnym terminie. Odbiór usługi następuje po stwierdzeniu prawdziwości bonu i zweryfikowaniu na podstawie listy sprzedanych bonów przekazanych przez portal Kuptravel.pl. Wyłącznie Dostawca jest odpowiedzialny za pełną dostawę usługi na warunkach reklamowanych i oferowanych poprzez portal Kuptravel.pl.
Punkt b. Bon Kuptravel.pl jest jednorazowy i jest wymienialny na usługę tylko w oznaczonym terminie. Klient powinien skontaktować się z Dostawcą zgodnie z procedurą wskazana w warunkach danej oferty. Brak zgodnego z warunkami oferty kontaktu z Dostawcą może skutkować brakiem możliwości odbioru usługi.
Punkt c. Klient może zwrócić nabyty bon w ciągu 10 dni od jego otrzymania bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje zwrot 100% wpłaconej kwoty pieniężnej, a przelew tej kwoty na konto Klienta powinien nastąpić w ciągu 30 dni od momentu potwierdzenia zwrotu przez dział księgowości. Klient powinien być pouczony przez Kuptravel.pl o możliwości skorzystania z prawa do zwrotu zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”.
Punkt d. Zwrot zakupionego i otrzymanego bonu następuje poprzez wysłanie na adres portalu info@kuptravel.pl odpowiedniego oświadczenia o rezygnacji z wymiany bonu na usługę Dostawcy oraz poprzez odesłanie bonu w formie załącznika PDF. Procedura zwrotu musi być uprzednio potwierdzona przez Dostawcę usługi turystycznej. Zwrot nie może być zrealizowany w przypadku gdy nastąpiła już częściowa lub całkowita wymiana bonu za usługę lub gdy umowa została zawarta bezpośrednio z Dostawcą, bez udziału i pośrednictwa Kuptravel.pl. Koszty korespondencji w sprawie zwrotu i inne potencjalne koszty związane ze zwrotem pokrywa Klient portalu.
Punkt e. Klient nie może reklamować ani zwracać nabytego bonu i odstępować od zawartej umowy po upływie okresu ważności bonu. Dotyczy to również braku możliwości zwrotu wpłaconej za nabycie bonu kwoty pieniężnej oraz ewentualnych kosztów nabycia bonu.
Punkt f. Kuptravel.pl nie jest odpowiedzialne za jakiekolwiek dodatkowe opłaty i dopłaty za usługi świadczone przez Dostawcę poza zakresem usługi turystycznej i innych dodatkowych oferowanych i reklamowanych, a następnie sprzedawanych za pośrednictwem portalu. Nie jest również odpowiedzialny za wszelkie ewentualne dodatkowe opłaty pobierane przez Dostawce poza pośrednictwem portalu.

Par.5. Polityka prywatności.

Punkt a. Polityka prywatności portalu jest integralna częścią niniejszego Regulaminu Zakupów określającego zasady korzystania z usług Kuptravel.pl oraz określa zasady prywatności i przetwarzania danych Klientów portalu zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997.
Punkt b.Kuptravel.pl jest administratorem danych osobowych Klientów - gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych w procesie korzystania z usług portalu oraz przyjmowania i przekazywania płatności Klientów na rzecz Dostawców wynikających ze sprzedaży usług turystycznych i innych świadczonych przez Dostawców portalu.
Punkt c. Nabywając usługę turystyczną bądź inną oferowaną przez Dostawców poprzez Kuptravel.pl Klient jest zobowiązany do podania swoich danych lub danych innych osób, które będą korzystać z takiej usługi. Są one niezbędne do dokonania rezerwacji usługi, transakcji jej nabycia oraz do przyjęcia płatności na rzecz Dostawcy portalu. Dane te stanowią dane osobowe w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997. Kuptravel.pl ma prawo przetwarzać zbiorcze informacje o Klientach portalu na podstawie nabywanych przez nich usług, także w celach marketingowych, statystycznych, księgowych, administracyjnych lub reklamacji usług.
Punkt d. Klient Kuptravel.pl przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt zbierania i przetwarzania danych osobowych przez portal poprzez akceptację Regulaminu Zakupów Kuptravel.pl i jego Polityki Prywatności. Poprzez podanie swoich danych osobowych Klient wyraża zgodę na umieszczeniu ich w panelu sprzedaży CMS dostępnym pracownikom portalu oraz odpowiednim pracownikom wybranego przez Klienta Dostawcę portalu Kuptravel.pl
Punkt e. Klient Kuptravel.pl akceptuje również fakt gromadzenia i przetwarzania jego danych osobowych oraz danych innych osób korzystających z usług przez Dostawców i ich właściwych pracowników. Jest to niezbędne w związku z zawarciem umowy na zakup oferowanych usług i ich dostarczeniem. Dane to mogą być również przetwarzane w celach marketingowych i badań rynkowych.
Punkt f. Klient Kuptravel.pl posiada prawo dostępu do swoich dobrowolnie podanych danych osobowych w Koszyku Zakupów wraz z prawem ich poprawiania .
Punkt g. W przypadku podania przez Klienta portalu danych innych osób korzystających z oferowanych usług, Kuptravel.pl staje się administratorem danych osobowych również tych osób i przetwarza je zgodnie z procedurą zakupu usługi oraz zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności.

Par.6. Prawa autorskie.

Punkt a. Nazwa portalu - Kuptravel.pl,- jego koncepcja, projekt graficzny, oprogramowanie oraz logotyp są chronione prawnie i są wyłączną własnością portalu.
Punkt b. Treści ofert, znaki handlowe oraz zdjęcia są wyłączna własnością Kuptravel.pl lub Dostawcy i są jako takie rozpowszechniane na portalu na podstawie umowy. Stąd też wszelkie kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie powyżej wspomnianych materiałów, w tym materiałów wspomnianych w punkcie a, w całości lub części bez pisemnej zgody ich właścicieli jest nielegalne i na podstawie Ustawy z dnia 4.02.1994 o prawach autorskich stanowi naruszenie prawa.
Punkt c. Treści, znaki towarowe i materiały informacyjne publikowane przez Kuptravel.pl są przeznaczone dla Klienta i służą tylko do jego osobistego użytku.

Par.7. Ochrona danych osobowych Kupującego

Punkt a. Kuptravel.pl zastosował odpowiednie, skuteczne i zgodne z wymogami prawa procedury techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę przetwarzanych danych osobowych - w tym szczególnie danych przekazywanych przez Internet.
Punkt b. W związku z powyższym Klienci akceptują fakt gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania ich danych osobowych w sposób zgodny z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08,1997 z póżniejszymi zmianami.

Par. 8. Postanowienia końcowe.

Punkt a. Kuptravel.pl nie ponosi odpowiedzialności prawnej za jakość i treść ofert Dostawcy oraz za ich niepełne i nienależyte wykonania. Kuptravel.pl nie ponosi także odpowiedzialności za niewykonanie reklamowanej i oferowanej usługi, w każdej z tych sytuacji pełną odpowiedzialność prawną i finansową ponosi jedynie Dostawca.
Punkt b. Kuptravel.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych utrudnień i blokad w działalności portalu w przypadku ujawnienia nadużyć bądż prób działania na szkodę portalu. W przypadku konieczności Kuptravel.pl może zdecydować o całkowitej blokadzie działania portalu.
Punkt c. Kutravel.pl zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania działalności portalu w celu jego naprawy, serwisu, modyfikacji bądż rozbudowy bez wcześniejszego powiadomienia o tym użytkowników.
Punkt d. Kuptravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za występowanie wirusów i wadliwego oprogramowania, a co za tym idzie, za wszelkie szkody powstałe na skutek ich występowania w czasie korzystania z portalu.
Punkt e.Kuptravel.pl nie ponosi także odpowiedzialności za niewykonanie bądż nienależyte wykonanie procedur portalu przez osoby lub podmioty trzecie, takie jak firmy telekomunikacyjne, dostawcy energii elektrycznej, operatorzy systemów płatności internetowych czy operatorzy telefonii komórkowej których należyte działanie nie jest zależne od portalu.
Punkt f. Kuptravel.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewypełnienie, bądź nienależyte wypełnienie swoich procedur oraz za korzyści utracone przez Klienta jeżeli nastąpiło to w wyniku działania siły wyższej, takiej jak: strajki, klęski żywiołowe, epidemie i pandemie, konflikty wojenne, decyzje administracyjne, orzeczenia sadowe, czy awarie Internetu.

FB